Triády

Co je to triáda?

Triáda je skupina 3-4 pouze mužů nebo pouze žen, kteří chtějí společně 'řešit' svůj život, nechat se ovlivňovat Bohem skrze Bibli, společně o věceh mluvit a povzbuzovat se v konkrétních situacích života. Je to minikomunita, která chce více poznávat Boha/Ježíše a uplatňovat objevené pravdy ve svém životě.

Setkání triády má 4 základní složky:

 • Sdílení, pokec (jak se máme, co nás těší/trápí apod.)

 • biblická inspirace/motivace, dle zvolené formy (viz níže)

 • Modlitba

 • Vzájemná vykazatelnost (vzájemná podpora v poznávání/následování Ježíše v konkrétních situacích života)

Doporučený interval scházení je týdenní nebo 1x za 14 dnů. Interval si stanovují účastníci triády sami.

Doporučená délka setkání triády je ca 90 minut (podle potřeby je možné zkrátit/prodloužit). Na délce se domlouvají účastníci triády.

Výhody/přednosti triády

 • malá skupina jen mužů nebo žen, možnost si důvěrněji popovídat

 • pružné domluvení na termínu a místě schůzky (jen 3-4 lidi)

 • hlubší přátelství s ostatními účastníky

 • není to o teorii, je to o životě

 • možnost přizvat své přátele (pokud se na tom všichni účastníci triády shodnou a přátelé budou souhlasit s náplní triády). Možné i na zkoušku na určitou dobu, pak se mohou přátelé rozhodnout zůstat, nebo se neúčastnit.

 • variabilita biblické inspirace/motivace v rámci triády - každá skupina triády je jiná. Účastníci se domluví na náplni triády - studium základů křesťanství, tématické studium (např. výchova dětí, manželství apod.), čtení konkrétní biblické knihy, seznamování s křesťanstvím (s přizváním přítele), společné čtení křesťanské knihy s konkrétním tématem (zaměřením), koordinované čtení Bible během týdne s možností komentovat přečtený text (své názory) s ostatními přes skupinový chat triády, atd.

 • i když setkávání konkrétní triády skončí, blízké vztahy s lidmi z této triády obvykle zůstávají.

O čem triáda je a o čem není?

 • triáda není biblické studium (někdy nazývané jako tzv. biblická hodina) ani to není tzv. skupinka, kdy je vedoucím připravena nějaká přednáška nebo obdobný program pro ostatní

 • triáda je minikomunita, kdy po určité období 'jdete' spolu životem, hledáte Boží cestu pro vás v tomto období, vzájemně se sdílíte a podporujete v aktuálních životních situacích.

 • triáda není jen o mně (jaký program je pro mě připraven) - je o tom, jak můžu i já obohatit ostatní - svými zkušenostmi, oporou, modlitbami.

 • triáda není o tom, že si jeden z účastníků připraví program pro ostatní. Triáda nemá vedoucího, má koordinátora, který koordinuje domlouvání setkání a průběh jednotlivých setkání, aby zůstalo zacílené a bylo vyvážené co se jeho náplně týká (aby se např. 'neprokecalo').

 • na triádě jsme si všichni rovni. Triáda je o vzájemném sdílení, hledání Boží cesty, vzájemné podpoře a spolupráci.

 • každá skupina triády je jiná, neexistuje stejná náplň pro všechny triády. Každý jsme jiný, v odlišných okolnostech života - to ovlivňuje originalitu každé triády a volbu zaměření, kterou si zvolí každá triáda sama.

 • triáda není navěky, má svoji životnost. Zpravidla se triáda ve své sestavě schází 1 rok. Pak následuje zhodnocení. Pokud se během té doby rozrostla o další členy, je na čase, aby vznikla triáda nová. Jinak dochází po roce k přeskupení triád. Vnese to čerstvý vítr do našich životů a prohloubí se vztahy s dalšími lidmi. Vytvoří se tím i prostor pro pozvání dalších našich přátel.

Co se od účastníků očekává?

 • být učedníkem* Ježíše Krista a být ochotný pomáhat druhým k učednictví*

 • závazek účastnit se schůzek - bez investice do vzájemných vztahů nebude triáda plnit funkci učednické komunity

 • zajímat se o ostatní účastníky, modlit se za ně, pomáhat vytvářet komunitu triády.

 • pomáhat ostatním v duchovním vývoji, v poznávání jejich povolání a duchovních darů.

* učednictví je proces poznávání Boha/Ježíše. Tento proces začíná v momentě, kdy se začneme o Boha zajímat a chceme ho znát víc. Nejde v principu jen o poznávání, ale i ochotu aplikovat poznané do svého života. Často je to proces, který proměňuje - naše postoje, vztahy, manželství a vůbec celý život .

Jak se můžu stát součástí triády?

Nejprve zjistíme, kdo všechno má zájem být součástí triády. Potom vytipujeme lidi, kteří mají k sobě blízko (např. věkem, lokalitou, životní situací apod.) a zeptáme se jednotlivě každého zájemce, jestli by byl ochotný být součástí triády v konkrétním uskupení. Pokud všichni oslovení souhlasí, je triáda hotová. Pokud ne, hledáme další možnosti. V jednotlivých triádách ještě oslovíme některé z vás, jestli byste byli ochotni být koordinátory ve vaší triádě.

Dotazník k zapojení se v triádě ve školním roce 2022/2023

V současné době se triády pro tento rok už scházejí. Pokud chceš být součástí triády, kontaktuj nás zde a my se pokusíme začlenit tě do existující triády nebo vytvořit triádu novou.