Triády

Co je to triáda?

Triáda je skupina 3-4 pouze mužů nebo pouze žen, kteří chtějí společně sdílet svůj život, nechat se ovlivňovat Bohem skrze Bibli, vzájemně se sdílet a povzbuzovat se v konkrétních situacích života. Je to minikomunita v následování Ježíše Krista.

Setkání triády má 4 základní složky:

 • Sdílení

 • Písmo (Bible), dle zvolené formy

 • Modlitba

 • Vzájemná vykazatelnost (vzájemná podpora v následování Ježíše v konkrétních situacích života)

Doporučený interval scházení je týdenní nebo 1x za 14 dnů. Interval si stanovují účastníci triády sami.

Doporučená délka setkání triády je ca 90 minut (podle potřeby je možné zkrátit/prodloužit). Na délce se domlouvají účastníci triády.

Výhody/přednosti triády

 • malá skupina jen mužů nebo žen, možnost důvěrněji se sdílet

 • pružné domluvení na termínu a místě schůzky (jen 3-4 lidi)

 • hlubší přátelství s ostatními účastníky

 • není to o teorii, je to o životě

 • možnost přizvat své přátele (pokud se na tom všichni účastníci triády shodnou a přátelé budou souhlasit s náplní triády). Možné i na zkoušku na určitou dobu, pak se mohou přátelé rozhodnout zůstat, nebo se neúčastnit.

 • variabilita náplně triády - každá skupina triády je jiná. Účastníci se domluví na náplni triády - studium základů, tématické studium, čtení konkrétní biblické knihy, seznamování s křesťanstvím (s přizváním přítele), společné čtení křesťanské knihy, koordinované čtení Bible během týdne s možností průběžné komunikace, atd.

 • i když setkávání konkrétní triády skončí, blízké vztahy s lidmi z této triády obvykle zůstávají.

O čem triáda je a o čem není?

 • triáda není biblické studium (biblická hodina) ani tzv. skupinka

 • triáda je minikomunita, kdy po určité období 'jdete' spolu životem, hledáte Boží cestu pro vás v tomto období, vzájemně se sdílíte a podporujete v aktuálních životních situacích.

 • triáda není jen o mně (jaký program je pro mě připraven) - je o tom, jak můžu i já obohatit ostatní - svými zkušenostmi, oporou, modlitbami.

 • triáda není o tom, že si jeden z účastníků připraví program pro ostatní. Triáda nemá vedoucího, má koordinátora, který koordinuje domlouvání setkání a průběh jednotlivých setkání, aby zůstalo zacílené a bylo vyvážené co se jeho náplně týká (aby se např. 'neprokecalo').

 • na triádě jsme si všichni rovni. Triáda je o vzájemném sdílení, hledání Boží cesty, vzájemné podpoře a spolupráci.

 • každá skupina triády je jiná, neexistuje stejná náplň pro všechny triády. Každý jsme jiný, v odlišných okolnostech života - to ovlivňuje originalitu každé triády a volbu zaměření, kterou si zvolí každá triáda sama.

 • triáda není navěky, má svoji životnost. Zpravidla se triáda ve své sestavě schází 1 rok. Pak následuje zhodnocení. Pokud se během té doby rozrostla o další členy, je na čase, aby vznikla triáda nová. Jinak dochází po roce k přeskupení triád. Vnese to čerstvý vítr do našich životů a prohloubí se vztahy s dalšími lidmi. Vytvoří se tím i prostor pro pozvání dalších našich přátel.

Co se od účastníků očekává?

 • být učedníkem Ježíše Krista a být ochotný pomáhat druhým k učednictví

 • závazek účastnit se schůzek - bez investice do vzájemných vztahů nebude triáda plnit funkci učednické komunity

 • zajímat se o ostatní účastníky, modlit se za ně, pomáhat vytvářet komunitu triády.

 • pomáhat ostatním v duchovním vývoji, v poznávání jejich povolání a duchovních darů.

(pozn. učednictví je proces, který začíná v momentě, kdy se začneme o Boha zajímat a chceme ho znát víc)

Jak se můžu stát součástí triády?

Nejprve zjistíme, kdo všechno má zájem být součástí triády. Potom vytipujeme lidi, kteří mají k sobě blízko (např. věkem, lokalitou, životní situací apod.) a zeptáme se jednotlivě každého zájemce, jestli by byl ochotný být součástí triády v konkrétním uskupení. Pokud všichni oslovení souhlasí, je triáda hotová. Pokud ne, hledáme další možnosti. V jednotlivých triádách ještě oslovíme některé z vás, jestli byste byli ochotni být koordinátory ve vaší triádě.

Dotazník k zapojení se v triádě ve školním roce 2022/2023

Dotazník vyplňte nejpozději do 2.10.2022 včetně.