O nás‎ > ‎

Proč "IXKO"?

Na význam našeho názvu se můžete dívat několika způsoby.
Název vznikl jako kryptogram - to znamená, že sám v sobě nese hlubší význam, než je na první pohled zjevné. Tento název je složenina z řeckých písmen (iota, chí, kappa, omikron), která značí počáteční písmena čtyř slov:Tato všechna slova společně tvoří jednoduché vyznání čemu věříme:

Ježíš - jméno, z hebr. Jozue, význam: Hospodin je spása / záchrana / pomoc

Kristus - mesiáš, doslova: pomazaný (ev. podle Lukáše 9,18-22)

Těmito dvěma slovy věříme a vyznáváme, že Ježíš je Bohem zaslíbený mesiáš (pomazaný), který přišel jako zachránce (spasitel) člověka z moci hříchu a satana.

Pán
Tímto uznáváme Ježíšovu autoritu jako Pána nad našimi žïvoty (Filipským 2,9-11) a celým stvořením.
Vyznáváme, že On je náš Pán, že patříme Jemu a ne sami sobě a že Jemu chceme podřizovat naše životy.

Cesta
Ježíš sám o sobě řekl, že je cesta (ev. podle Jana 14,6).
Tímto vyznáváme, že Ježíš je jedinou cestou k Bohu. On je ten, který nám chce ukazovat cestu životem a koho my chceme následovat.

Samotný název IXKO pak opět značí písmeno X (chí), které znovu ukazuje na Krista, toho Pomazaného. Všechno je tedy o Něm, o Ježíši (Koloským 1,15-20). V křesťanské církvi se symbol X (chí) objevoval v různých kombinacích už od prvních staletí našeho letopočtu, nepřímo tak na tuto “tradici” navazujeme.

Na název IXKO je ale možné pohlížet i významem z dnešní doby. Mnozí si určitě vzpomenete na svá školní léta a na geometrii, kde se často hovořilo o přímkách, osách a podobně. Občas jsme mohli slyšet, že přímka “a” protne přímku “b” v bodě X. Takovéto X pak symbolizuje místo setkání či střetu. Naše společenství je místem, kde se můžete nejen setkávat s druhými lidmi, ale můžete se zde setkat i se samotným Bohem. Pro většinu z nás je zkušenost setkání se samotným Bohem právě tím důvodem, proč se společně scházíme.