Úvodní stránka‎ > ‎Úvodník‎ > ‎

Znamení konce

přidáno: 13. 3. 2011 23:32, autor: Štěpán Vašíček   [ Aktualizováno 19. 3. 2011 14:38 uživatelem Štěpán Vašíček ]
Když sledujete aktuální dění ve světě, tak se jen těžko ubráníte otázce: Je tohle znamení blížícího se konce?
Události nejen posledních dnů, kdy sledujeme neštěstí v Japonsku nebo na Novém Zélandě, nás nenechává klidnými. Co se stane dál? Blíží se konec světa? Jak to je?

Boží Slovo - Bible nás v této záležitosti nenechává bez informací. Celé toto téma "posledního času" je vhodné na obsáhlé studie různých biblických textů. Já zde zmíním pouze jedno proroctví, které řekl sám Ježíš:

Matoušovo evangelium 24:3-42  
3 Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: "Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!"  
4 Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.  5 Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat 'já jsem Mesiáš' a svedou mnohé.  6 Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě není konec.  7 Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.  8 Ale to vše bude teprve začátek bolestí.  9 Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.  10 A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;  11 povstanou lživí proroci a mnohé svedou  12 a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.  13 Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.  14 A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.  15 Když pak uvidíte 'znesvěcující ohavnost', o níž je řeč u proroka Daniele, jak stojí na místě svatém - kdo čteš, rozuměj -  16 tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor;  17 kdo je na střeše, ať nesestupuje, aby si vzal něco z domu;  18 a kdo je na poli, ať se nevrací, aby si vzal plášť.  19 Běda těhotným a kojícím v oněch dnech!  20 Modlete se, abyste se nemuseli dát na útěk v zimě nebo v sobotu.  21 Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.  22 A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou tyto dny zkráceny.  23 Tehdy, řekne-li vám někdo: 'Hle, tu je Mesiáš nebo tam', nevěřte!  24 Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.  25 Hle, řekl jsem vám to už předem.  26 Když vám řeknou: 'Hle, je na poušti', nevycházejte! 'Hle, v tajných úkrytech', nevěřte tomu!  27 Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.  28 Kde je mrtvola, slétnou se i supi.  29 Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.  30 Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.  31 On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené do čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.  
32 Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko.  33 Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi.  34 Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane.  35 Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.  36 O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.  37 Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé:  38 Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu,  39 a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky - takový bude i příchod Syna člověka.  40 Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán.  41 Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána.  42 Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. 

Z tohoto textu můžeme vypozorovat několik věcí:
  1. Přírodní katastrofy jsou sice jedním ze znaků blížícího se konce, ne však ale jediným. Např. před koncem bude evangelium o království kázáno po celém světě (v. 14)
  2. Na druhou stranu musíme být připraveni, že se konec opravdu blíží. Až uvidíme, že se toto všecko děje, tak můžeme vědět, že ten čas je blízko (v. 35)
  3. Nikdo nemůže přesně říct, kdy konec přijde. (v. 36-42). Názory z posledních let, že podle Mayského kalendáře má být konec světa v roce 2012 je tímto postaven mimo zvěst biblických proroctví.
Na základě světových událostí vnímáme, že se konec blíží - a ačkoliv to není otázka roku 2012, tak je potřeba se na ten druhý příchod Ježíše připravit, abychom nebyli zanecháni (v. 40-41), ale stali se účastníky dědictví Božího království. Kdo vydrží až do konce bude spasen (zachráněn) (v. 13). Chcete vědět, jak se připravit a co pro to máte udělat? Zveme vás na naše pravidelné bohoslužby - více informací zde.

Při všech katastrofách ale nesmíme zapomínat na to, že v nich trpí lidé, kteří potřebují naši pomoc. Proto chci na tomto místě uvést i možné způsoby pomoci těmto potřebným.

Humanitární pomoc Japonsku:
Číslo účtu  4028 4028/0300, variabilní symbol 394.
Dárcovská sms ve tvaru DMS ADRA zaslaná na číslo 87777. 


POVODNĚ V SEVERNÍCH ČECHÁCH, LÉTO 2010
Číslo účtu 4028 4028/0300, variabilní symbol 391.
Dárcovská sms ve tvaru DMS ADRA zaslaná na číslo 87777.
Comments